مشتریان

برخی از مشتریان

شرکت ملی نفت ایران ( مرکز ایجادیه) شرکت ملی نفت امارات (ENOC) (دفترمرکزی)
شرکت نفتی لوک اویل روسیه (LUK OIL) (دفترمرکزی) شرکت سینوپک سرویس کیش (دفترمرکزی)
شرکت سینوپک شنگلی (دفترمرکزی) شرکت سینوپک گرمسار (دفترمرکزی)
شرکت سینوپک(پروژه یادآوران) شرکت سینوپک(پروژه یادآوران)
شرکت (CNOOC) (پروژه پارس شمالی) شرکت سینوپک سرویس (دفتر مرکزی)
شرکت ملی نفت چین (CNPC) (پروژه آزادگان شمال ، دفتر مرکزی و اقامگاه) شرکت ملی نفت چین (پروژه آزادگان جنوب فاز 11 ، دفتر مرکزی و اقامتگاه)
شرکت ملی نفت چین (پروژه MIS دفترمرکزی) شرکت پتروشیمی چین (CPTDC)
شرکت صنایع پتروشیمی ایران (SPEC) (دفترمرکزی) شرکت صنایع پتروشیمی لاله (دفترمرکزی)
پژوهشگاه صنعت نفت (دفترمرکزی) شرکت نفت تایلند (PTTEP) (دفترمرکزی)
پتروشیمی آریا ساسول (دفترمرکزی) شرکت پتروپارس چین (دفتر مرکزی و اقامگاه)
شرکت (IECLO) (دفترمرکزی) شرکت (CPOE) (دفترمرکزی)